Värbamise privaatsuspoliitika

KARL STORZ-il, täpsemalt kirjeldatud punktis 7 („Võtke meiega ühendust“) (edaspidi „KARL STORZ“ või „meie“ vastavas käändes), on rõõm, et külastate meie KS CareerPage veebisaiti („karjääriportaal“) või mõnda meie sotsiaalmeedia kanalit („karjäärikanalid“), ning tunnete huvi meie ettevõttes töötamise vastu. Me võtame Teie isikuandmete kaitsmist tõsiselt ja soovime, et Te tunneksite end meie KS CareerPage veebisaiti ja karjäärikanaleid külastades turvaliselt. Privaatsuse kaitse Teie isikuandmete töötlemisel on meie jaoks oluline, ning me võtame seda oma äriprotsessides arvesse. Käesolev värbamise privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika“) annab Teile kui KS CareerPage veebisaidi või karjäärikanalite külastajale teada , kuidas me vastutava töötlejana (andmekaitse üldmääruse („GDPR“) tähenduses) kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, ning muud teavet, mis on seotud KS CareerPage veebisaidi (vt A.) või karjäärikanalite (vt B.) kasutamisega.

A.   KS CareerPage

Meie KS CareerPage veebisaidi külastamisel kohaldub käesolev värbamise privaatsuspoliitika lisaks veebisaidi privaatsuspoliitikale, mis on leitav aadressil https://www.karlstorz.com/de/de/data-privacy.htm. Veebisaidi privaatsuspoliitika annab lisateavet selle kohta, kuidas me Teie andmeid meie veebisaidi külastamisel töötleme.

KS CareerPage veebisaidil toodud teave koosneb „Lühiteatest“ (vt allpool punktis 1.) ja „Üksikasjalikust teatest“ (vt allpool punktis 2.).

1.   Lühiteade

a.   Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Kui Te kandideerite tööle meie KS CareerPage veebisaidi kaudu, võime me koguda ja töödelda Teie esitatud isikuandmeid.

Teie poolt esitatud isikuandmed, mida me Teie kohta kogume, võivad kuuluda eriliigiliste isikuandmete hulka, näiteks teave puude kohta.

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult värbamisprotsessi jaoks vajalikel eesmärkidel. Lisaks töötleme Teie isikuandmeid selleks, et täita kehtivaid seadusi ja et KARL STORZ-il ja/või kolmandatel isikutel oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid, et vastata nii Teie koduriigis kui ka väljaspool seda asuvate teiste ametiasutuste poolt esitatud taotlustele ja seaduslikele nõuetele ning neid täita.

Täpsem teave on toodud punktis 2.a.

b.   Kolmandad isikud ja isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Teie isikuandmeid võidakse avaldada erinevatele vastuvõtjatele KARL STORZ kontsernis (KARL STORZ ettevõtete nimekirja leiate siit). Sõltuvalt ametikohast, millele te kandideerite, võivad Teie isikuandmetele eespool nimetatud eesmärkidel juurdepääsu saada erinevad KARL STORZ kontserni kuuluvad KARL STORZ ettevõtted ja osakonnad.

Me edastame Teie isikuandmed SAP Deutschland SE & Co. KG-le, kes osutab meile teenuseid KS CareerPage (SuccessFactors) veebisaidi haldamisel ja pakkumisel.

Me võime edastada Teie isikuandmeid valitsusasutustele, kohtutele, välisnõustajatele ja muudele sarnastele kolmandatele isikutele, mis on ühtlasi avalik-õiguslikud asutused, kui see on nõutav või lubatud vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Täpsem teave on toodud punktis 2.b.

c.   Töötlemise õiguslik alus ja andmete esitamise vajadus

Üldiselt võime me Teie isikuandmeid seoses KS CareerPage veebisaidiga töödelda Teie nõusoleku alusel, Teiega lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, avalikes huvides või meie või kolmanda isiku õigustatu huvi alusel.

Kui soovite KS CareerPage veebisaidi kaudu tööle kandideerida, olete Te kohustatud esitama meile oma isikuandmed, välja arvatud piiratud juhtudel, kui me viitame, et teatud teabe esitamine on vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmisel võib KARL STORZ jätta Teie kandideerimisavalduse läbi vaatamata ja hindamata ning seetõttu võib KARL STORZ olla sunnitud Teie kandideerimisavalduse tagasi lükkama.

Täpsem teave on toodud punktis 2.c.

d.   Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Vastavalt kohaldatavale andmekaitseregulatsioonidele võivad Teil olla teatud õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega meie poolt. Täiendavat teavet Teie õiguste kohta ja selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast.

e.   Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Täiendavat teavet küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kohta leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast.

f.    Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Kui Te ei ole andnud nõusolekut pikemaks säilitamiseks, säilitab KARL STORZ Teie isikuandmeid ainult seni, kui see on vajalik Teie kandideerimisavalduse hindamiseks ja värbamisprotsessi läbiviimiseks, ning nii kaua, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.

Reeglina kustutame Teie isikuandmed 6 kuud pärast seda, kui KARL STORZ on teinud otsuse Teid mitte tööle võtta, või pärast seda, kui olete KARL STORZ-i tööpakkumisest keeldunud.

Kui Te võtate meie pakkumise vastu, säilitatakse Teie isikuandmeid nii kaua, kuni Te töötate KARL STORZ-is.

Täpsem teave on toodud punktis 2.f.

g.   Võtke meiega ühendust

Kui Teil on probleeme või küsimusi seoses käesoleva värbamise privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-0
info@karlstorz.com

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

KARL STORZ SE & Co. KG
ATTN: KARL STORZ andmekaitseametnik
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-6965
privacy@karlstorz.com

2.   Üksikasjalik teade

a.   Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Isikuandmete liigid

Kui Te kandideerite tööle meie KS CareerPage veebisaidi kaudu, võime me koguda ja töödelda Teie esitatud isikuandmeid, kusjuures eeldame, et Te esitate näiteks järgmised isikuandmed: täisnimi, akadeemiline kraad, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, töösuhte lõppemise aeg (praeguses töökohas), kuidas leidsite KARL STORZ-i, varaseim võimalik tööle asumise kuupäev, lepingu tüüp (tähtajatu, tähtajaline), haridus, tööga seotud koolitus, töökogemus ja -oskused, lisakogemus, eelistatud suhtluskeel, eeldatav töötasu, foto, soovituskirjad, juhiloa andmed (sõltuvalt ametikohast), tudengi staatus (sõltuvalt ametikohast), keeleoskus (sõltuvalt ametikohast), samuti Teie poolt erinevates lahtrites esitatud täiendavad isikuandmed, Teie kaaskiri, CV ja muud manused, mis Te meile saadate.

Isikuandmete eriliigid

Teie poolt esitatud isikuandmed, mida me Teie kohta kogume, võivad kuuluda eriliigiliste isikuandmete hulka, näiteks teave puude kohta. Üldiselt me siiski ei küsi Teilt otseselt selliseid delikaatseid andmeid.

Teie isikuandmete allikas

Saame eespool nimetatud isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid, otse Teie esitatud avaldusest või Teiega peetaval tööintervjuul.

Töötlemise eesmärgid

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult värbamisprotsessi jaoks vajalikel eesmärkidel, eelkõige selleks, et läbi vaadata ja hinnata Teie kandideerimisavaldust, teha värbamisotsus ja viia värbamisprotsess lõpule, kui Teile pakutakse KARL STORZ-is töökohta ja Te võtate selle vastu. Lisaks töötleme Teie isikuandmeid selleks, et täita kehtivaid seadusi, näiteks töö- ja immigratsiooniseadusi ning tööga seotud nõudeid, ning et KARL STORZ-il ja/või kolmandatel isikutel (näiteks riigiametnikel) oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid, et vastata nii Teie koduriigis kui ka väljaspool seda asuvate teiste ametiasutuste poolt esitatud taotlustele ja seaduslikele nõuetele ning neid täita.

b.   Kolmandad isikud ja isikuandmete rahvusvaheline edastamine

KARL STORZ kontserni sisesed isikuandmete vastuvõtjad

Teie isikuandmeid võidakse avaldada erinevatele vastuvõtjatele KARL STORZ kontsernis (KARL STORZ ettevõtete nimekirja leiate siit). Sõltuvalt ametikohast, millele Te kandideerite, võivad Teie isikuandmetele eespool nimetatud eesmärkidel juurdepääsu saada erinevad KARL STORZ kontserni kuuluvad KARL STORZ-i ettevõtted ja osakonnad. Kontsernil võib eeltoodud eesmärkidel olla juurdepääs Teie isikuandmetele. Me edastame Teie isikuandmeid eelkõige neile KARL STORZ ettevõtetele, mis pakuvad tööd, millele Te kandideerite või mille vastu Te huvi tundsite.

Andmete edastamine teenuseosutajatele

Me edastame Teie isikuandmed SAP Deutschland SE & Co. KG-le, kes osutab meile teenuseid KS CareerPage (SuccessFactors) veebisaidi haldamisel ja pakkumisel.

Muud vastuvõtjad

Me võime kooskõlas kehtivate andmekaitseregulatsioonidega edastada isikuandmeid välisnõustajatele, näiteks ajutistele juhtidele, personalikonsultantidele, personali arendamise nõustajatele, õiguskaitseorganitele, valitsusasutustele, kohtutele, õigusnõustajatele, väliskonsultantidele või äripartneritele. Ühingu ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada ühinemise või omandamisega seotud kolmandatele isikutele. Me ei avalda Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele reklaami- või turunduseesmärkidel ega muudel eesmärkidel ilma loata.

c.   Töötlemise õiguslik alus ja andmete esitamise vajadus

Üldiselt võime me Teie isikuandmeid seoses KS CareerPage veebisaidiga töödelda järgmistel õiguslikel alustel:

Te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

töötlemine on vajalik Teie taotlusel lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks;

töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, kaaluvad need huvid üles; selliseks õigustatud huviks on eespool punktis 1 („Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid“) sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamine;

töötlemine on vajalik avalikes huvides;

töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või kui mis tahes kohus tegutseb oma õigusliku pädevuse raames;

töötlemine on vajalik seadustest, eelkõige töösuhteid reguleerivatest seadustest, sotsiaalkindlustuse ja -kaitsega seotud seadustest, andmekaitseregulatsioonidest ja ettevõtte nõuetele vastavusega seotud seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui soovite KS CareerPage veebisaidi kaudu tööle kandideerida, olete Te kohustatud esitama meile oma isikuandmed, välja arvatud piiratud juhtudel, kui me viitame, et teatud teabe esitamine on vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmisel võib KARL STORZ jätta Teie kandideerimisavalduse läbi vaatamata ja hindamata ning seetõttu võib KARL STORZ olla sunnitud Teie kandideerimisavalduse tagasi lükkama.

d.   Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Vastavalt kohaldatavale andmekaitseregulatsioonidele võivad Teil olla teatud õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega meie poolt. Täiendavat teavet Teie õiguste kohta ja selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast.

e.   Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Meie ja meie teenusepakkujad kasutavad seoses veebisaidiga küpsiseid, majakaid ja sisseehitatud skripte.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse, kui külastate meie veebisaiti. Küpsised võimaldavad veebisaidil tuvastada konkreetset seadet või brauserit. Küpsiste kasutamine veebilehtedel on standardne tava, et koguda teavet külastajate tegevuse kohta veebilehe kasutamise ajal.

Majakad on väikesed graafilised kujutised (tuntud ka kui „pixel tag“ või „clear GIF“), mis võivad olla lisatud meie veebisaitidele ja töötavad tavaliselt koos küpsistega, et tuvastada meie kasutajaid ja kasutajate käitumist.

Sisseehitatud skript on programmeerimiskood, mille eesmärk on koguda teavet Teie suhtluse kohta veebisaidiga, näiteks linkide kohta, millele Te klõpsate. Kood laetakse ajutiselt Teie seadmesse meie veebiserverist või kolmandast isikust teenusepakkujalt, see on aktiivne ainult siis, kui olete veebisaitidega ühendatud, ning pärast seda deaktiveeritakse või kustutatakse.

Eespool nimetatud tehnoloogiaid kasutatakse veebisaidi haldamiseks, trendide, teenuste ja toodete analüüsimiseks ning kasutajate liikumise jälgimiseks veebisaidil.

etracker

Käesoleva veebisaidi pakkuja kasutab kasutusandmete analüüsimiseks etracker GmbH, Hamburg, Saksamaa (www.etracker.com) teenuseid. Me ei kasuta veebianalüüsiks vaikimisi küpsiseid. Kui me kasutame analüütilisi ja optimeerimisküpsiseid, küsime eelnevalt eraldi Teie selgesõnalise nõusoleku. Sel juhul ja siis, kui Te olete sellega nõus, kasutatakse küpsiseid selleks, et võimaldada antud veebisaidi statistilist analüüsi, meie veebiturundusmeetmete ja testimisprotseduuride edukuse mõõtmist, nt meie veebipakkumise või selle osade erinevate versioonide testimiseks ja optimeerimiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida internetibrauser salvestab kasutaja seadmesse. etracker küpsised ei sisalda mingit teavet, mis võimaldaks kasutajat tuvastada.

etracker töötleb ja säilitab veebisaidi pakkuja nimel loodud andmeid üksnes Saksamaal veebisaidi pakkuja tellimusel, ning seega kohaldatakse nende suhtes rangeid Saksamaa ja Euroopa andmekaitseregulatsioone ja standardeid. Seega on etracker sõltumatult kontrollitud, sertifitseeritud ja saanud ePrivacyseal andmekaitsesertifikaadi.

Andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punktil f (õigustatud huvi). Meie õigustatud huvi on meie veebipakkumise ja veebisaidi optimeerimine. Et meie külastajate privaatsus on meile väga oluline, siis andmed, mis võivad võimaldada viidet konkreetsele isikule, nagu IP-aadress, registreerimise või seadme ID, muudetakse niipea kui võimalik anonüümseks või pseudonüümseks. etracker ei kasuta andmeid mingil muul eesmärgil, ei ühenda neid teiste andmetega ega edasta neid kolmandatele isikutele.

f.   Talentpool andmekogu

Kui Teid kandideerimise tulemusena tööle ei võeta, võime Teie nõusolekul säilitada Teie kandideerimisandmeid meie Talentpool andmekogus kuni 24 kuud. Teie kontakt- ja kandideerimisandmeid säilitatakse Talentpool andmekogumis, et leida potentsiaalselt sobivaid kandidaate vabadele ametikohtadele. Võtame Teiega ühendust, kui tekib sobiv võimalus, välja arvatud juhul, kui Te oma nõusolekut tagasi võtate.

g.    Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Kui Te ei ole andnud nõusolekut pikemaks säilitamise tähtajaks, säilitab KARL STORZ Teie isikuandmeid ainult sel määral, kuivõrd see on vajalik Teie kandideerimisavalduse hindamiseks ja värbamisprotsessi läbiviimiseks, ning nii kaua, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks. Kui meil ei ole enam vaja Teie isikuandmeid kasutada, eemaldame need oma süsteemidest ja registritest ja/või võtame meetmeid, et muuta need vastavalt nõuetele anonüümseks, nii et Teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui meil on vaja Teie isikuandmeid säilitada, et täita meile kehtivaid seadustest tulenevaid kohustusi).

Reeglina kustutame Teie isikuandmed 6 kuud pärast seda, kui KARL STORZ on teinud otsuse Teid mitte tööle võtta, või pärast seda, kui olete KARL STORZ-i tööpakkumisest keeldunud.

Kui Te võtate meie pakkumise vastu, säilitatakse Teie isikuandmeid nii kaua, kuni Te töötate KARL STORZ-is, sh täidame kõiki täiendavaid säilitamiskohustusi.

h.   Võtke meiega ühendust

Kui Teil on probleeme või küsimusi seoses käesoleva värbamise privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-0
info@karlstorz.com

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

KARL STORZ SE & Co. KG
ATTN: KARL STORZ andmekaitseametnik
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-6965
privacy@karlstorz.com

B.   Karjäärikanalid

Kui külastate mõnda meie karjäärikanalit, kohaldub käesolev värbamise privaatsuspoliitika lisaks vastava sotsiaalvõrgustiku privaatsusteatele. Tänase seisuga kasutame järgmisi karjäärikanaleid:

LinkedIn (KARL STORZ), mille privaatsusteade on toodud siin.

XING (KARL STORZ), mille privaatsusteade on toodud siin.

Instagram(@karlstorzausbildung), mille privaatsusteade on toodud siin.

Karjäärikanalite teave koosneb „Lühiteatest“ (vt allpool punktis 1.) ja „Üksikasjalikust teatest“ (vt allpool punktis 2.).

1.   Lühiteade

a.   Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Kui Te külastate meie karjäärikanaleid ja suhtlete meiega meie karjäärikanalite kaudu, võime me koguda ja töödelda teatud isikuandmeid.

Teie poolt esitatud isikuandmed, mida me Teie kohta kogume, võivad kuuluda eriliigiliste isikuandmete hulka, näiteks teave puude kohta.

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult meie karjäärikanalite kaudu toimuvatele pöördumistele vastamiseks ja värbamisprotsessi jaoks vajalikel eesmärkidel. Lisaks töötleme Teie isikuandmeid selleks, et täita kehtivaid seadusi ja et KARL STORZ-il ja/või kolmandatel isikutel oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid, et vastata nii Teie koduriigis kui ka väljaspool seda asuvate teiste ametiasutuste poolt esitatud taotlustele ja seaduslikele nõuetele ning neid täita.

Täpsem teave on toodud punktis 2.a.

b.   Kaasvastutava töötleja teade

Et me loome ja haldame karjäärikanalites sotsiaalmeediaprofiile, oleme koos vastavate sotsiaalvõrgustike operaatoritega kaasvastutavad töötlejad. Seetõttu oleme sõlminud iga vastava sotsiaalvõrgustiku operaatoriga kaasvastutava töötleja lepingu, milles on sätestatud kohustused Teie isikuandmete kaitsmisel.

Täpsem teave on toodud punktis 2.b.

c.   Kolmandad isikud ja isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Teie isikuandmeid võidakse avaldada erinevatele vastuvõtjatele KARL STORZ kontsernis (KARL STORZ ettevõtete nimekirja leiate siit). Sõltuvalt ametikohast, millele te kandideerite, võivad Teie isikuandmetele eespool nimetatud eesmärkidel juurdepääsu saada erinevad KARL STORZ kontserni kuuluvad KARL STORZ ettevõtted ja osakonnad.

Me edastame Teie isikuandmed SAP Deutschland SE & Co. KG-le, kes osutab meile teenuseid KS CareerPage veebisaidi haldamisel ja pakkumisel.

Me võime edastada Teie isikuandmeid valitsusasutustele, kohtutele, välisnõustajatele ja muudele sarnastele kolmandatele isikutele, mis on ühtlasi avalik-õiguslikud asutused, kui see on nõutav või lubatud vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Täpsem teave on toodud punktis 2.c.

d.   Töötlemise õiguslik alus ja andmete esitamise vajadus

Üldiselt võime me Teie seotud isikuandmeid seoses KS CareerPage veebisaidiga töödelda õiguslikul alusel, mis põhineb nõusolekul, Teie taotlusel lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, vajadusel täita seadustest tulenevaid kohustusi, vajadusel täita avalikes huvides olevat ülesannet, või meie või kolmanda isiku ülekaalukal õigustatud huvil.

Kui soovite KS CareerPage veebisaidi kaudu tööle kandideerida, olete Te kohustatud esitama meile oma isikuandmed, välja arvatud piiratud juhtudel, kui me viitame, et teatud teabe esitamine on vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmisel võib KARL STORZ jätta Teie kandideerimisavalduse läbi vaatamata ja hindamata ning seetõttu võib KARL STORZ olla sunnitud Teie kandideerimisavalduse tagasi lükkama.

Täpsem teave on toodud punktis 2.d.

e.   Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Vastavalt kohaldatavale andmekaitseregulatsioonidele võivad Teil olla teatud õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega meie poolt. Täiendavat teavet Teie õiguste kohta ja selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast.

f.    Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Täiendavat teavet küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kohta leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast.

g.   Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Kui Te ei ole andnud nõusolekut pikemaks säilitamise tähtajaks, säilitab KARL STORZ Teie isikuandmeid ainult sel määral, kuivõrd see on vajalik Teie kandideerimisavalduse hindamiseks ja värbamisprotsessi läbiviimiseks, ning nii kaua, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.

Reeglina kustutame Teie isikuandmed 6 kuud pärast seda, kui KARL STORZ on teinud otsuse Teid mitte tööle võtta, või pärast seda, kui olete KARL STORZ-i tööpakkumisest keeldunud.

Kui Te võtate meie pakkumise vastu, säilitatakse Teie isikuandmeid nii kaua, kuni Te töötate KARL STORZ-is.

h.   Võtke meiega ühendust

Kui Teil on probleeme või küsimusi seoses käesoleva värbamise privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-0
info@karlstorz.com

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

KARL STORZ SE & Co. KG
ATTN: KARL STORZ andmekaitseametnik
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-6965
privacy@karlstorz.com

2.   Üksikasjalik teade

Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Isikuandmete liigid

Kui Te külastate meie karjäärikanaleid ja suhtlete meiega meie karjäärikanalite kaudu, nt meie postituste meeldivaks märkimise, kommenteerimise ja/või jagamise või meile sõnumi saatmise teel, võime me koguda ja töödelda teatud isikuandmeid.

Karjäärikanalitest saame me järgmisi isikuandmeid:

LinkedIn: nimi, meeldivaks märkimine, kommentaarid
XING: nimi, meeldivaks märkimine, kommentaarid
Instagram: nimi, meeldivaks märkimine, kommentaarid

Lisaks töötleme Teie poolt nt kommentaarides või sõnumites esitatud isikuandmeid, kusjuures eeldame, et Te esitate näiteks järgmised isikuandmed: täisnimi, akadeemiline kraad, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, töösuhte lõppemise aeg (praeguses töökohas), kuidas leidsite KARL STORZ-i, varaseim võimalik tööle asumise kuupäev, lepingu tüüp (tähtajatu, tähtajaline), haridus, tööga seotud koolitus, töökogemus ja -oskused, lisakogemus, eelistatud suhtluskeel, eeldatav töötasu, foto, soovituskirjad, juhiloa andmed (sõltuvalt ametikohast), tudengi staatus (sõltuvalt ametikohast), keeleoskus (sõltuvalt ametikohast), samuti Teie poolt erinevates lahtrites esitatud täiendavad isikuandmed, Teie kaaskiri, CV ja muud manused, mis Te meile saadate.

Isikuandmete eriliigid

Teie poolt esitatud isikuandmed, mida me Teie kohta kogume, võivad kuuluda eriliigiliste isikuandmete hulka, näiteks teave puude kohta.

Töötlemise eesmärgid

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult meie karjäärikanalite kaudu toimuvatele pöördumistele vastamise ja värbamisprotsessi jaoks vajalikel eesmärkidel, eelkõige selleks, et vaadata läbi ja hinnata Teie kandideerimisavaldust, teha värbamisotsus ja viia värbamisprotsess lõpule, kui Teile pakutakse KARL STORZ-is töökohta ja Te võtate selle vastu. Lisaks töötleme Teie isikuandmeid selleks, et täita kehtivaid seadusi, näiteks töö- ja immigratsiooniseadusi ning tööga seotud nõudeid, ning et KARL STORZ-il ja/või kolmandatel isikutel (näiteks riigiametnikel) oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid, et vastata nii Teie koduriigis kui ka väljaspool seda asuvate teiste ametiasutuste poolt esitatud taotlustele ja seaduslikele nõuetele ning neid täita.

b.   Kaasvastutava töötleja teated

Et me loome ja haldame karjäärikanalites sotsiaalmeediaprofiile, oleme koos vastavate sotsiaalvõrgustike operaatoritega kaasvastutavad töötlejad. Seetõttu oleme sõlminud iga vastava sotsiaalvõrgustiku operaatoriga kaasvastutava töötleja lepingu, milles on sätestatud kohustused Teie isikuandmete kaitsmisel järgmiselt:

LinkedIn:  Kokkuvõte kaasvastutava töötleja lepingust on toodud siin.
Instagram: Kokkuvõte kaasvastutava töötleja lepingust Metaga (lehekülje vastutava töötleja lisa) on toodud siin.

c.   Kolmandad isikud ja isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Andmete vastuvõtjad KARL STORZ-i kontsernis

Teie isikuandmeid võidakse avaldada erinevatele vastuvõtjatele KARL STORZ kontsernis (KARL STORZ ettevõtete nimekirja leiate siit: https://www.karlstorz.com). Sõltuvalt ametikohast, millele Te kandideerite, võivad Teie isikuandmetele eespool nimetatud eesmärkidel juurdepääsu saada erinevad KARL STORZ kontserni kuuluvad KARL STORZ ettevõtted ja osakonnad. Edastame Teie isikuandmeid eelkõige neile KARL STORZ ettevõtetele, mis pakuvad tööd, millele Te kandideerite või mille vastu Te huvi tundsite.

Muud vastuvõtjad

Me võime kooskõlas kehtivate andmekaitseregulatsioonidega edastada isikuandmeid välisnõustajatele, näiteks ajutistele juhtidele, personalikonsultantidele, personali arendamise nõustajatele, õiguskaitseorganitele, valitsusasutustele, kohtutele, õigusnõustajatele, väliskonsultantidele või äripartneritele. Ühingu ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada ühinemise või omandamisega seotud kolmandatele isikutele. Me ei avalda Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele reklaami- või turunduseesmärkidel ega muudel eesmärkidel ilma loata.

d.   Töötlemise õiguslik alus ja andmete esitamise vajadus

Üldiselt võime me Teie seotud isikuandmeid seoses karjäärikanalitega töödelda järgmistel õiguslikel alustel:

Te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

töötlemine on vajalik Teie lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks;

töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, kaaluvad need huvid üles; selliseks õigustatud huviks on eespool punktis 1 (isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid) sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamine;

töötlemine on vajalik avalikes huvides;

töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või kui mis tahes kohus tegutseb oma õigusliku pädevuse raames;

töötlemine on vajalik seadustest, eelkõige töösuhteid reguleerivatest seadustest, sotsiaalkindlustuse ja -kaitsega seotud seadustest, andmekaitseregulatsioonidest ja ettevõtte nõuetele vastavusega seotud seadustest, tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui soovite karjäärikanalite kaudu tööle kandideerida, olete Te kohustatud esitama meile oma isikuandmed, välja arvatud piiratud juhtudel, kui me viitame, et teatud teabe esitamine on vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmisel võib KARL STORZ jätta Teie kandideerimisavalduse läbi vaatamata ja hindamata ning seetõttu võib KARL STORZ olla sunnitud Teie kandideerimisavalduse tagasi lükkama.

e.   Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Vastavalt kohaldatavale andmekaitseregulatsioonidele võivad Teil olla teatud õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega meie poolt. Täiendavat teavet Teie õiguste kohta ja selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast https://www.karlstorz.com/de/de/data-privacy.htm.

f.    Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Nende platvormide pakkujad, mille kaudu me oma karjäärikanaleid haldame, võivad kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, palun tutvuge nende poolt antud teabega.

g.   Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Kui Te ei ole andnud nõusolekut pikemaks säilitamise tähtajaks, säilitab KARL STORZ Teie isikuandmeid ainult seni kuni see on vajalik vastamiseks Teie pöördumistele karjäärikanalite kaudu ning vajadusel Teie kandideerimisavalduse hindamiseks ja värbamisprotsessi läbiviimiseks, ning nii kaua, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks. Kui meil ei ole enam vaja Teie isikuandmeid kasutada, eemaldame need oma süsteemidest ja registritest ja/või võtame meetmeid, et muuta need vastavalt nõuetele anonüümseks, nii et Teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui meil on vaja Teie isikuandmeid säilitada, et täita meile kehtivaid seadustest tulenevaid kohustusi).

Reeglina kustutame Teie isikuandmed 6 kuud pärast seda, kui KARL STORZ on teinud otsuse Teid mitte tööle võtta, või pärast seda, kui olete KARL STORZ-i tööpakkumisest keeldunud.

Kui Te võtate meie pakkumise vastu, säilitatakse Teie isikuandmeid nii kaua, kuni Te töötate KARL STORZ-is, sh täidame kõiki täiendavaid säilitamiskohustusi.

h.   Võtke meiega ühendust

Kui Teil on probleeme või küsimusi seoses käesoleva värbamise privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-0
info@karlstorz.com

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

KARL STORZ SE & Co. KG
ATTN: KARL STORZ andmekaitseametnik
Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Saksamaa
Tel. +49 7461 708-6965
privacy@karlstorz.com

Värbamise privaatsuspoliitika muudatused

Me võime käesolevat värbamise privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, et see oleks vastavuses muutuvate õiguslike, regulatiivsete või tegevusnõuetega.

Viimati uuendatud: märts 2024